Vị trí các hàm hook trong trang danh mục sản phẩm woocommerce

Vi-tri-cac-ham-hook-trong-trang-danh-muc-san-pham-woocommerce-02

Vị trí các hàm hook trong trang danh mục sản phẩm woocommerce:

Vị Trí Các Hàm Hook Trong Trang Danh Mục Sản Phẩm Woocommerce
Vị Trí Các Hàm Hook Trong Trang Danh Mục Sản Phẩm Woocommerce

Sử dụng các hàm hook bằng cách như sau:

add_action("vi-tri-hook","ham-hook-cua-ban");

Các Actions mặt định của trang danh mục WooCommerce:

// These are actions you can unhook/remove!

add_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_output_content_wrapper', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_breadcrumb', 20 );

add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_taxonomy_archive_description', 10 );
add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_product_archive_description', 10 );

add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'wc_print_notices', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_result_count', 20 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_catalog_ordering', 30 );

add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_product_link_open', 10 ); 

add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title', 'woocommerce_show_product_loop_sale_flash', 10 ); 
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_product_thumbnail', 10 );

add_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_product_title', 10 );

add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_price', 10 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_rating', 5 );

add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_product_link_close', 5 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );

add_action( 'woocommerce_after_shop_loop', 'woocommerce_pagination', 10 );

add_action( 'woocommerce_after_main_content', 'woocommerce_output_content_wrapper_end', 10 );

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.