[Tổng hợp] 20 đoạn code hay nhất cho Flatsome

di-chuyen-mo-ta-len-tren-gia-ban

Đây là các đoạn code hay nhất cho Flatsome được Flatsomea-z tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn trong việc tối ưu và phát triển theme Flatsome cho riêng mình.

Cách sử dụng:

Các bạn hãy chèn đoạn code mà mình muốn vào file funtions.php theo đường dẫn: Giao diện -> Chỉnh sửa -> Child theme -> Funtions.php

Code xóa bỏ số lượng sản phẩm hiển thị trong bộ lọc cửa hàng

add_action( 'init', 'woovn_remove_woocommerce_result_count' );
function woovn_remove_woocommerce_result_count() {
remove_action( 'flatsome_category_title_alt', 'woocommerce_result_count', 20 );
}

xoa-bo-so-luong-san-pham

Code di chuyển mô tả ngắn lên trên giá bán

add_action( 'init', 'woovn_flatsome_woocommerce_shop_loop_excerpt' );
function woovn_flatsome_woocommerce_shop_loop_excerpt() {
remove_action( 'flatsome_product_box_after', 'flatsome_woocommerce_shop_loop_excerpt', 20 );
add_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title','flatsome_woocommerce_shop_loop_excerpt', 15 );
}

di-chuyen-mo-ta-len-tren-gia-ban

Code di chuyển nút đóng vào trong lightbox

add_filter( 'flatsome_lightbox_close_btn_inside', '__return_true' );

Code thay đổi icon nút đóng của lightbox

add_filter( 'flatsome_lightbox_close_button', function ( $html ) {
$html = '<button title="%title%" type="button" class="mfp-close">';
/* f.ex. We're replacing the SVG icon into another one. */
$html .= '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 475.2 475.2" width="28" height="28"><path d="M405.6 69.6C360.7 24.7 301.1 0 237.6 0s-123.1 24.7-168 69.6S0 174.1 0 237.6s24.7 123.1 69.6 168 104.5 69.6 168 69.6 123.1-24.7 168-69.6 69.6-104.5 69.6-168-24.7-123.1-69.6-168zm-19.1 316.9c-39.8 39.8-92.7 61.7-148.9 61.7s-109.1-21.9-148.9-61.7c-82.1-82.1-82.1-215.7 0-297.8C128.5 48.9 181.4 27 237.6 27s109.1 21.9 148.9 61.7c82.1 82.1 82.1 215.7 0 297.8z" data-original="#000000" class="active-path" data-old_color="#000000" fill="#FFF"/><path d="M342.3 132.9c-5.3-5.3-13.8-5.3-19.1 0l-85.6 85.6-85.6-85.6c-5.3-5.3-13.8-5.3-19.1 0-5.3 5.3-5.3 13.8 0 19.1l85.6 85.6-85.6 85.6c-5.3 5.3-5.3 13.8 0 19.1 2.6 2.6 6.1 4 9.5 4s6.9-1.3 9.5-4l85.6-85.6 85.6 85.6c2.6 2.6 6.1 4 9.5 4 3.5 0 6.9-1.3 9.5-4 5.3-5.3 5.3-13.8 0-19.1l-85.4-85.6 85.6-85.6c5.3-5.3 5.3-13.8 0-19.1z" data-original="#000000" class="active-path" data-old_color="#000000" fill="#FFF"/></svg>';
$html .= '</button>';
return $html;
} );

Code thay đổi độ dài của mô tả sản phẩm

function custom_excerpt_length( $length ) {
return 70; //thay bằng độ dài mong muốn
}
add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Code thêm text tùy chọn vào sau giá

add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'price_prefix_suffix', 99, 2 );
function price_prefix_suffix( $price, $product ){
if(is_singular('product')) {
$price = $price . '(Chưa bao gồm VAT)';
}
return apply_filters( 'woocommerce_get_price', $price );
}

Code xóa chữ “Product” trên thanh điều hướng

/*
* Hide "Products" in WooCommerce breadcrumb
*/
function woo_custom_filter_breadcrumbs_trail ( $trail ) {
foreach ( $trail as $k => $v ) {
if ( strtolower( strip_tags( $v ) ) == 'products' ) {
unset( $trail[$k] );
break;
}
}

return $trail;
}
add_filter( 'woo_breadcrumbs_trail', 'woo_custom_filter_breadcrumbs_trail', 10 );

Code tự thêm sản phẩm vào giỏ mỗi khi khách truy cập trang web

/*
* Add item to cart on visit
*/
function add_product_to_cart() {
if ( ! is_admin() ) {
global $woocommerce;
$product_id = 64;
$found = false;
//check if product already in cart
if ( sizeof( $woocommerce->cart->get_cart() ) > 0 ) {
foreach ( $woocommerce->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) {
$_product = $values['data'];
if ( $_product->id == $product_id )
$found = true;
}
// if product not found, add it
if ( ! $found )
$woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
} else {
// if no products in cart, add it
$woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
}
}
}
add_action( 'init', 'add_product_to_cart' );

Code thêm ký hiệu tiền tệ theo ý mình

add_filter( 'woocommerce_currencies', 'add_my_currency' );

function add_my_currency( $currencies ) {
$currencies['VNĐ'] = __( 'Vietnam Dong', 'woocommerce' );
return $currencies;
}

add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'add_my_currency_symbol', 10, 2);

function add_my_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) {
switch( $currency ) {
case 'VNĐ': $currency_symbol = '$'; break;
}
return $currency_symbol;
}

Code thay đổi chữ “Add to Cart”

/**
* Change the add to cart text on single product pages
*/
function woo_custom_cart_button_text() {
return __('My Button Text', 'woocommerce');
}
add_filter('single_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text');

/**
* Change the add to cart text on product archives
*/
function woo_archive_custom_cart_button_text() {
return __( 'My Button Text', 'woocommerce' );
}
add_filter( 'add_to_cart_text', 'woo_archive_custom_cart_button_text' );

Thay chữ ‘My Button Text‘ thành chữ mà bạn muốn

Code gửi email sau khi thanh toán bằng coupon

/**
* WooCommerce Extra Feature
* --------------------------
*
* Send an email each time an order with coupon(s) is completed
* The email contains coupon(s) used during checkout process
*
*/
function woo_email_order_coupons( $order_id ) {
$order = new WC_Order( $order_id );

if( $order->get_used_coupons() ) {

$to = 'youremail@yourcompany.com';
$subject = 'New Order Completed';
$headers = 'From: My Name ' . "\r\n";

$message = 'A new order has been completed.\n';
$message .= 'Order ID: '.$order_id.'\n';
$message .= 'Coupons used:\n';

foreach( $order->get_used_coupons() as $coupon) {
$message .= $coupon.'\n';
}
@wp_mail( $to, $subject, $message, $headers );
}
}
add_action( 'woocommerce_thankyou', 'woo_email_order_coupons' );

Code thay đổi số lượng sản phẩm liên quan

/**
* WooCommerce Extra Feature
* --------------------------
*
* Change number of related products on product page
* Set your own value for 'posts_per_page'
*
*/
function woo_related_products_limit() {
global $product;

$args = array(
'post_type' => 'product',
'no_found_rows' => 1,
'posts_per_page' => 6,
'ignore_sticky_posts' => 1,
'orderby' => $orderby,
'post__in' => $related,
'post__not_in' => array($product->id)
);
return $args;
}
add_filter( 'woocommerce_related_products_args', 'woo_related_products_limit' );

Thay số 6 bằng giá trị mà bạn muốn

Code tắt các tab như Review, Description trong sản phẩm

/**
* Remove product tabs
*
*/
function woo_remove_product_tab($tabs) {

unset( $tabs['description'] ); // Remove the description tab
unset( $tabs['reviews'] ); // Remove the reviews tab
unset( $tabs['additional_information'] ); // Remove the additional information tab

return $tabs;

}
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tab', 98);

Code thay số lượng ảnh thumbnail trong sản phẩm

add_filter ( 'woocommerce_product_thumbnails_columns', 'xx_thumb_cols' );
function xx_thumb_cols() {
return 4; // .last class applied to every 4th thumbnail
}

Thay số 4 bằng giá trị mà bạn muốn

Code sửa đường link nút “Add to Cart”

add_filter('add_to_cart_redirect', 'custom_add_to_cart_redirect');

function custom_add_to_cart_redirect() {
/**
* Replace with the url of your choosing
* e.g. return 'http://www.yourshop.com/'
*/
return get_permalink( get_option('woocommerce_checkout_page_id') );
}

Thay link http://www.yourshop.com/ bằng link mà bạn muốn

Code sửa số lượng sản phẩm hiển thị ở mỗi trang

// Display 24 products per page. Goes in functions.php
add_filter( 'loop_shop_per_page', create_function( '$cols', 'return 24;' ), 20 );

Thay 24 bằng giá trị mà bạn muốn

Code ẩn sản phẩm liên quan

/*
* wc_remove_related_products
*
* Clear the query arguments for related products so none show.
* Add this code to your theme functions.php file.
*/
function wc_remove_related_products( $args ) {
return array();
}
add_filter('woocommerce_related_products_args','wc_remove_related_products', 10);

Code đưa mô tả sản phẩm vào bên dưới ảnh sản phẩm

add_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title','woocommerce_template_single_excerpt', 5);

Code tắt chức năng mã SKU

add_filter( 'wc_product_sku_enabled', '__return_false' );

Code chuyển sản phẩm không có giá sẽ hiển thị Liên hệ

add_filter(‘woocommerce_empty_price_html’, ‘custom_call_for_price’);

function custom_call_for_price() {

return ‘<span class=”lien-he-price”>Liên hệ</span>’;

}

Code thêm 1 Tab mới trong Woocormerce

add_filter( ‘woocommerce_product_tabs’, ‘woo_new_product_tab’ );

function woo_new_product_tab( $tabs ) {

// Adds the new tab

$tabs[‘test_tab’] = array(

‘title’ => __( ‘Lịch trình chi tiết’, ‘woocommerce’ ),

‘priority’ => 50,

‘callback’ => ‘woo_new_product_tab_content’

);

return $tabs;

}

function woo_new_product_tab_content() {

// The new tab content

echo “Nội dung”;

}

Code thêm text tùy chọn vào sau giá

add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'devvn_price_prefix_suffix', 99, 2 );
function devvn_price_prefix_suffix( $price, $product ){
if(is_singular('product')) {
$price = $price . '(Chưa bao gồm VAT)';
}
return apply_filters( 'woocommerce_get_price', $price );
}

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.