Hiển Thị Số Lượng Sản Phẩm Đã Bán Trong Một Khoảng Thời Gian

Hiển Thị Số Lượng Sản Phẩm Đã Bán Trong Một Khoảng Thời Gian

Hiển Thị Số Lượng Sản Phẩm Đã Bán Trong Một Khoảng Thời Gian:

Để làm được việc này bạn có thể sử dụng mã ngắn sau để thực hiện một truy vấn SQL rất nhẹ trên wp_wc_order_stats của bảng cơ sở dữ liệu để lấy số lượng mặt hàng đã bán giữa các ngày:

Hiển Thị Số Lượng Sản Phẩm Đã Bán Trong Một Khoảng Thời Gian
Hiển Thị Số Lượng Sản Phẩm Đã Bán Trong Một Khoảng Thời Gian

Copy và paste đoạn code sau vào functions.php:

// Yêu cầu ít nhất WooCommerce version 4
add_shortcode( 'num_items_sold', 'display_num_items_sold' );
function display_num_items_sold( $atts ) {
// Thiết lập múi giờ
date_default_timezone_set( 'Asia/Ho_Chi_Minh' );
$now = date( 'Y-m-d H:i:s', strtotime("now") ); // get now formated datetime
// Shortcode attribute
  extract( shortcode_atts( array(
    'from'  => '', // Từ ngày
    'to'   => $now, // Đến ngày
  ), $atts, 'num_items_sold' ) );
// Định dạng ngày
  $date_from = date('Y-m-d H:i:s', strtotime($from) );
  $date_to  = date('Y-m-d H:i:s', strtotime($to) );
  if ( ! empty($date_from) ) {
    global $wpdb;
// Custom very light SQL query
    $num_items_sold = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare("
      SELECT SUM(num_items_sold)
      FROM  {$wpdb->prefix}wc_order_stats
      WHERE  date_created >= '%s'
        AND date_created <= '%s'
    ", $date_from, $date_to ) );
    return '<span class="num_items_sold">' . __("Số lượng đã bán", "woocommerce") . ': ' . $num_items_sold . '</span>';
  }
}

Sử dụng shortcode chèn vào bất cứ đâu bạn muốn:

 • Số lượng đã bán từ 1 ngày nào đó đến hiện tại: [num_items_sold from="2019-05-02"]
 • Số lượng đã bán từ ngày x đến ngày y: [num_items_sold from="2020-05-02" to="2020-08-17"]

Chúc các bạn thành công

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.